Scop și Obiective

Scopul RISE este promovarea integrării sociale, profesionale și economice a persoanelor în dificultate din România pe piața muncii, prin dezvoltarea întreprinderilor sociale.

RISE militează pentru politici în domeniul social și al coeziunii, economic și de mediu care să garanteze exercitarea deplina, cu respectarea demnității umane a accesului tuturor la drepturile esențiale privind ocuparea, educația, locuința, întreținerea, cultura și bunăstarea, inclusiv a persoanelor excluse și marginalizate.

Obiectivele specifice ale Rețelei Române a Economiei Sociale sunt:

 • Comunicarea, cooperarea între membri, favorizarea și dezvoltarea parteneriatelor, împărtășirea experienței; susținerea profesionalizării întreprinderilor sociale de inserție și a mutualizarii și capitalizării competențelor și cunoștințelor din domeniul inserției socio-profesionale;
 • Servicii suport pentru acces la finanțare, dezvoltarea de noi activități și sprijin în promovarea produselor şi serviciilor realizate în comunitate, precum şi în identificarea unor piețe de desfacere a acestora; crearea unui anuar național al structurilor, precum și produselor și serviciilor generate de întreprinderile sociale de inserție;
 • Realizarea de acțiuni și activități de sensibilizare și educație în domeniile relevante pentru inserția socială și profesională a persoanelor excluse/ marginalizate/ vulnerabile prin economia socială;
 • Analiză, cercetare, statistică și prospectare pentru inovație socială, economică, antreprenorială, pedagogică.
 • Reprezentare în domeniul politicilor publice, rol consultativ în relația cu autoritățile politice locale, naționale și europene și de sinergie cu alte organizații, rețele, grupări existente la nivel național și internațional (consultare în elaborarea dispozitivelor legislative naționale din domeniul social, educației, formării și calificării profesionale, ocupării, economiei, obținerea de facilități fiscale, implementarea clauzelor sociale, achiziții publice, deduceri impozite, facilitarea accesului la finanțare din fonduri naționale sau internaționale) pentru a participa la elaborarea de politici publice naționale și europene pentru lupta împotriva excluziunii și pentru o dezvoltare durabilă.

În cadrul activităților desfășurate, RISE are în vedere respectarea scopului, principiilor și criteriilor de funcționare specifice economiei sociale, și anume:

SCOP: Să servească interesul general, interesele unei colectivități și/ sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulnerabil și/ sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și/ sau execuția de lucrări.

PRINCIPII

 1. prioritate acordată individului și obiectivelor sociale față de creșterea profitului;
 2. solidaritate și responsabilitate colectivă;
 3. convergență între interesele membrilor asociați și interesul general și/ sau interesele unei colectivități;
 4. control democratic al membrilor, exercitat asupra activităților desfășurate;
 5. caracterul voluntar și liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
 6. personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune și independență față de autoritățile publice;
 7. alocarea a celei mai mari părți a profitului / excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și furnizare de servicii membrilor în conformitate cu interesul general.

CRITERII

 1. acționează în scop social și/ sau în interesul general al comunității
 2. alocă minim 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare
 3. se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
 4. aplică principiul echității sociale fata de angajați, asigurând nivele de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8.