ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CLAUZE SOCIALE

Contracte publice

Definiție și principii

Ordonanța nr. 2015-899 din 23 iulie 2015 privind achizițiile publice – articolele 1 până la 3 (preliminar)

Contractele publice sunt contracte administrative încheiate contra cost între un organism public (stat, autoritate locală etc.) și un furnizor sau antreprenor privat sau public (companie, asociație sau grup etc.) pentru a răspunde nevoilor acestuia de muncă, bunuri sau servicii. Contractele publice sunt supuse a 3 principii principale:

 • Tratamentul egal al candidaților
 • Transparența procedurilor
 • Libertatea de acces

Orice companie, chiar și una nou creată, poate licita pentru un contract public, singură sau într-o asociere, cu următoarele condiții:

– este la zi cu contribuțiile de asigurări sociale și fiscale

– nu se află în procedură de lichidare judiciară

– reprezentanții acesteia nu au fost condamnați penal în ultimii 5 ani

Proceduri: variază în funcție de sumă, cumpărător și tipul contractului:

Până la 40.000 EUR fără taxe, cumpărătorii publici de toate tipurile sunt scutiți de publicarea contractelor, precum și de procedurile competitive.

Pentru contractele care depășesc această sumă, procedura este legată de tipul de cumpărător și de natura contractului (bunuri, servicii și lucrări):

 • Sub standardele minime europene, se numește MAPA (contract de procedură adaptată) : cumpărătorul este liber să definească termenii și condițiile contractului
 • Peste standardele europene, acestea sunt proceduri formalizate, guvernate de Codul de Ordine Publică. Aceste contracte pot lua trei forme: cererea de licitație (deschisă sau restrânsă), procedura deschisă cu negociere și dialogul competitiv

Important de reținut:

MAPA, care sunt deschise tuturor tipurilor de companii, sunt contractele cel mai des realizate de către IMM-uri.

Contracte încheiate: închise, fracționate

Contractul public poate fi un contract închis (efectuat într-o manieră determinată) sau un contract divizat (acesta este un acord-cadru: achizitorul public se angajează să atribuie contracte sau comenzi de cumpărare titularului(lor) acordului, într-o anumită perioadă și pentru servicii specifice).

Notă:

Până în decembrie 2021, cumpărătorii puteau atribui contracte negociate fără licitație pre-anunțată sau competitivă pentru achizițiile lor inovatoare de mai puțin de 100 000 EUR, fără TVA.

Piața rezervată

Secțiunea 3 din Codul achizițiilor publice promovează, prin angajare și muncă, integrarea persoanelor cu dizabilități sau defavorizate în societate, permițând cumpărătorilor să își rezerve dreptul de a participa la procedurile pieței publice sau la anumite loturi atelierelor protejate și operatorilor economici care, având în vedere scopul social pe care îl urmăresc, intervin pe piață cu un dezavantaj competitiv, adică companii din economia socială și solidară.

Codul de Ordine Publică prevede posibilitatea de a rezerva anumite contracte publice sau doar anumite loturi pentru organizațiile care angajează persoane cu handicap sau care angajează persoane defavorizate.

Articolul L2113-12: Contractele sau părțile unui contract pot fi rezervate întreprinderilor adaptate menționate la articolul L. 5213-13 din Codul muncii, organizațiilor și serviciilor de asistență prin muncă menționate la articolul L. 344-2 din Acțiunea socială și Codul familiei, precum și organizațiile echivalente, atunci când angajează un procent minim, stabilit prin regulament, de lucrători cu handicap care, din cauza naturii sau gravității deficiențelor lor, sunt în imposibilitatea de a desfășura o activitate profesională în condiții normale.

Articolul L2113-13: Contractele sau loturile unui contract pot fi rezervate pentru integrare prin organizații de activitate economică menționate la articolul L. 5132-4 din Codul muncii și organizații echivalente, atunci când încadrează un procent minim, stabilit prin regulament, de lucrători defavorizați.

Articolul R2113-7: Atunci când cumpărătorul rezervă un contract sau părți dintr-un contract pentru operatorii economici care angajează lucrători cu handicap sau defavorizați, invitația la licitație sau, în lipsa unui astfel de anunț, documentele de consultare se vor referi la articolul L. 2113- 12 sau articolul L. 2113-13.

Procentul minim la care se referă aceste articole este stabilit la 50%.

Piețele rezervate sunt contracte publice cu clauze specifice legate de organizațiile care angajează anumite categorii de persoane. Sunt rezervate structurilor de:

– Sectorul Muncii Protejate si Adaptate (STPA) – articolul L.2113-12

– Integrarea prin activitate economică (IAE) – articolul L.2113-13

– Economia socială și solidară (ESS) – L.2113-15

În afară de această condiție de accesibilitate, celelalte caracteristici ale contractului (clauze de execuție, criterii de atribuire etc.) sunt identice cu cele ale unei piețe nerezervate.

Detaliile unei piețe rezervate trebuie să apară în licitația publică și în regulamentele de consultare.

Clauzele sociale

Codul Achizițiilor Publice: Clauze sociale – Condiții de executare (L 2111-1 la L 2112-4)

 

Clauza de introducere a acțiunii de integrare are ca scop dezvoltarea luării în considerare a aspectelor sociale ale achizițiilor publice. Acesta definește cu precizie publicul eligibil pentru acțiunea de integrare, condițiile de implementare a clauzei, posibila utilizare a orelor de integrare agregate, intervenția unui facilitator și penalitățile pentru nerespectarea clauzei de integrare socială.

 1. Definiție

„Clauza socială” (sau „clauza de integrare”) este mijlocul prin care un client poate promova, prin achiziție publică, accesul la angajare pentru cei care se află în cea mai dificilă situație. („grupuri țintă prioritare”).

Clauza socială este obligația pe care o are o companie careia îi este atribuit un contract de a desfășura un proces de integrare. Ideea este de a promova angajarea unei persoane care se confruntă cu dificultăți sociale și profesionale prin mobilizarea cumpărăturilor de tot felul (lucrări, curățenie etc.)

 

 1. Publicul vizat 

Persoane recrutate și acompaniate profesional în cadrul unei organizații recunoscute de stat: 

– persoane care lucrează în sectorul adaptat sau protejat: angajați ai firmelor adaptate, companiilor de muncă temporară adaptată

– persoanele responsabile în integrarea prin organizații de activitate economică (IAE) menționate la articolul L. 5132-4 din Codul muncii, adică:

 • prevederi ale unei asociații intermediare (AI) sau ale unei companii de integrare temporară în muncă (ETTI)
 • angajații unei întreprinderi de integrare (IE) sau ai unui atelier de integrare (ACI)
 • persoanele angajate într-un cartier sau comunitate agreată
 • persoanele aflate în regimuri speciale, în special Instituțiile Publice de Integrare a Apărării (EPIDE) și școlile de a doua șansă (E2C)
 • persoane aflate în parcurs de integrare în cadrul grupurilor de angajatori pentru integrare și calificare (GEIQ)
 • persoanele aflate în arest la domiciliu angajate în mod regulat, în cadrul serviciului de ocupare a forței de muncă din penitenciar al Agenției pentru servicii în folosul comunității și integrare profesională (ATIGIP) sau încadrate într-un loc de muncă la o organizație administrativă a penitenciarului

Persoane care îndeplinesc criteriile de a fi departe de piața muncii: 

 • persoane aflate în căutarea unui loc de muncă pe termen lung (înregistrați cu peste 12 luni de șomaj) fără activitate sau în activitate parțială (mai puțin de 6 luni în ultimele 12 luni)
 • beneficiari RSA in cautare de munca; persoanele care au obținut recunoașterea ca lucrători cu handicap conform art. L. 5212-13 din Codul muncii și care sunt orientate către piața tradițională a muncii și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe lista beneficiarilor de obligații de muncă
 • beneficiari ai indemnizației specifice de solidaritate (ASS), a indemnizației pentru adult cu handicap (AAH), a indemnizației de integrare (AI), a indemnizației de văduvă sau a indemnizației de handicap
 • tineri sub 26 de ani care caută de lucru:
 • fără calificări (sub nivelul 3) și care au fost în afara sistemului școlar de cel puțin 6 luni
 • absolvenți, cu dovada unei perioade de inactivitate de 6 luni de la părăsirea sistemului școlar sau a studiilor superioare
 • seniori în cautare de locuri de munca (peste 50 de ani);
 • tinerii supuși monitorizării consolidate
 • locuitorii cartierelor prioritare ale politicii orașului care sunt departe de locuri de muncă;
 • persoane cu statut de refugiat sau beneficiari de protecție subsidiară;
 • persoane care se confruntă cu dificultăți deosebite pe baza unei propuneri motivate din partea Pôle emploi, centre de ocupare, planuri locale de integrare și ocupare (PLIE), misiuni locale, Cap emploi sau centre departamentale pentru persoanele cu handicap (MDPH).

Eligibilitatea publicului trebuie stabilită înainte de implementarea schemei și finalizarea orelor de integrare.

 

 1. Condițiile de implementare

– angajare directă pe contract de drept comun

– asigurarea de personal de către o SIAE

– co-contractarea sau subcontractarea unei organizații de integrare

 

 1. Beneficiile 

Pentru INSTITUȚIA FINANCIARĂ CARE COMANDĂ (cumpărător):

 • să facă parte dintr-o abordare de „achiziții responsabile din punct de vedere social” prin promovarea ocupării forței de muncă.

Pentru FIRME (compania beneficiară):

 • să-și satisfacă nevoile de recrutare, să-și găsească abilități și să își formeze angajații, folosind diferitele mecanisme disponibile.

Pentru PUBLIC:

 • să le permită să dobândească know-how și să faciliteze accesul la locuri de muncă, în colaborare cu partenerii de ocupare și integrare